Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


STOP nałogom

W klasach ósmych podczas zajęć edukacji dla bezpieczeństwa zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne: "Zdrowie i czynniki je warunkujące - STOP nałogom", które mają na celu kształtowanie postaw zdrowego stylu życia. Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach na podsumowanie wykonali plakat promujący zdrowy styl życia lub ostrzegający przed uzależnieniami. Podczas tych zajęć uczniowie zapoznali się z tematyką zdrowia we wszystkich jego aspektach i na każdym etapie rozwoju człowieka.

Każdy człowiek inaczej rozumie termin zdrowie. Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) zdrowie to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz także stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Zdrowie należy rozpatrywać w czterech wymiarach:
- zdrowie fizyczne (prawidłowe funkcjonowanie organizmu – jego wszystkich układów i narządów)
- zdrowie psychiczne (zdrowie umysłowe - umiejętność logicznego myślenia, zdrowie emocjonalne - zdolność do rozpoznawania uczuć i wyrażania ich w odpowiedni sposób)
- zdrowie społeczne (zdolność do utrzymywania właściwych relacji z innymi ludźmi)
- zdrowie duchowe (stan wewnętrznej równowagi, spokoju, harmonii życia w zgodzie z etyką).

Zdrowie zależy od wielu różnorodnych czynników, które ogólnie można podzielić na cztery grupy:
- styl życia
- środowisko fizyczne i społeczne
- czynniki genetyczne
- opieka zdrowotna.

ZACHOWANIA ZDROWOTNE

Zachowaniami zdrowotnymi określa się wszystkie te zachowania, które wywołują określone (pozytywne lub negatywne) skutki zdrowotne u osób, których te zachowania dotyczą.

Do skutków negatywnych można zaliczyć depresję, niespełnienie, osamotnienie, natomiast wśród skutków pozytywnych należy wymienić sprawność fizyczną, szczęście, spełnienie, liczny krąg przyjaciół itp.

Wyróżnia się zachowania zdrowotne nakierowane na utrzymanie, poprawę lub przywrócenie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

- Zdrowie fizyczne – utrzymuje się dzięki dbałości o higienę osobistą i otoczenia, odpowiedniemu odżywianiu się, aktywności fizycznej, hartowaniu ciała. Właściwe odżywianie, wpływa nie tylko na rozwój fizyczny i psychiczny człowieka, lecz także na utrzymanie odporności organizmu na choroby i zachowanie sprawności ruchowej i umysłowej aż do późnej starości.

- Zdrowie psychiczne – jest związane z utrzymaniem wysokiej samooceny, budujemy wiarę we własne siły, optymizmem oraz umiejętnością radzenia sobie ze stresem. Na dobry stan psychiczny składa się m. in. takie zjawiska jak: przeżywanie pozytywnych emocji i poczucie zadowolenia, działanie z zaangażowaniem i pasją, osiąganie celów życiowych, głębokie i trwałe związki z innymi ludźmi.

- Zdrowie społeczne - obejmuje działania ukierunkowane na budowanie dobrych relacji między poszczególnymi osobami, na rozwijanie umiejętności komunikowania się, nawiązywanie kontaktów społecznych czy rozwiązywania konfliktów.

ZACHOWANIA RYZYKOWNE Oprócz zachowań prozdrowotnych człowiek często podejmuje działania, które prowadzą do negatywnych skutków zdrowotnych. Do najbardziej spotykanych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży zalicza się: palenie tytoniu, picie alkoholu i stosowanie innych środków psychoaktywnych (leków, narkotyków, środków wziewnych), zachowania agresywne i przestępcze, niekontrolowany dostęp do komputera i Internetu.

Palenie papierosów najbardziej odczuwają osoby, które zaczęły palić w młodości, niż te, które uzależniły się w starszym wieku. Młodzi palacze mają większe problemy z nauką na pamięć i więcej czasu potrzebują na odrabianie lekcji. Mają także trudności z uprawianiem sportów, zwłaszcza z bieganiem i pływaniem.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ich przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.
Istnieją również dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. Ważna jest zatem wiedza na temat zagrożeń związanych z e-papierosami.
Wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia.

Dopalacze podobnie jak narkotyki, działają na układ nerwowy i wywołują określone reakcje organizmu - wprowadzają w stan pobudzenia, euforii, odurzenia, a także powodują halucynacje. Najczęściej zażywają je osoby młode, nieświadome poważnych konsekwencji przyjmowania substancji psychoaktywnych. Dopalacze negatywnie wpływają na funkcjonowanie wszystkich narządów, zatruwają organizm i powodują nieodwracalne zmiany. Częste ich zażywanie może prowadzić do wyczerpania organizmu lub do zatrucia.

Narkotyk może powodować uzależnienie. Jeśli jest stosowany przez dłuższy czas, staje się trucizną, która powoli niszczy cały organizm. Narkotyki nie tylko upośledzają funkcjonowanie poszczególnych narządów, lecz także zmieniają psychikę człowieka. Przez nastolatków są zwykle fałszywie postrzegane jako środek ułatwiający dobrą zabawę oraz likwidujący kłopoty i zmartwienia.

Uzależnienie od komputera jest zagrożeniem cywilizacyjnym, coraz mocniej nasilającym się w obecnym stuleciu. Oczywiste jest, że wraz z rozwijającą się w bardzo szybkim tempie technologią płynie cała masa korzyści. Jednak istnieje również druga strona medalu, która stwarza pewne ryzyko. Rozwój technologii, a szczególnie łatwy i coraz powszechniejszy dostęp do komputera, laptopa, telefonu oraz połączenia z Internetem stwarza zagrożenie dla zdrowia psychicznego, a nawet fizycznego.
Grupą najbardziej podatną na wpływ nowoczesnej technologii jest grupa ludzi młodych, którzy od najmłodszych lat posługują się komputerem oraz mają dostęp do Internetu. Problem zaczyna pojawiać się w chwili, kiedy nasze życie bez dostępu do komputera staje się praktycznie niemożliwe. Uzależnienie od komputera lub innych urządzeń elektronicznych może wydawać nam się czymś błahym, co powoduje, że często bagatelizujemy ten problem. Takie podejście jest wielkim błędem, gdyż uzależnienia odbijają się na zdrowiu psychicznym, fizycznym oraz na bliskich osoby uzależnionej.

przyg. K.Skłudzka

Plakat zdrowy styl życia