Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


PROGRAM COMENIUS

Działania w ramach projektu

W ramach projektu Comenius „Kompetencje kluczowe, a wybór przyszłej kariery zawodowej” realizowanych jest szereg działań o zasięgu szkolnym, lokalnym i międzynarodowym.

Gimnazjum nr 2 w Markach zorganizowało wizytę studyjną krajów partnerskich w Polsce (18.11-22.11.2013). Odbyło wizytę we Włoszech (24.02-28.02.2014) i wizytę studyjną na Cyprze (03.05-08.05.2014).

W trakcie wizyty studyjnej w Polsce odbyła się debata pt. ”Możliwości aktualnego rynku pracy, a zawody przyszłości w regionie, w którym mieszkamy”. Przedstawiciele lokalnych władz, pracodawcy, uczniowie Gimnazjum nr 2 wraz z zagranicznymi partnerami omawiali funkcjonowanie rynku pracy we wszystkich krajach partnerskich. Podczas debaty rozmawialiśmy również o zawodach, w których obecnie w danym kraju jest największe bezrobocie i przyczynach tego stanu rzeczy.

Przed wizytą studyjną kraje partnerskie przygotowują prezentacje multimedialne o szkole, społeczno-ekonomicznym profilu regionu w którym dana szkoła się znajduje i prezentują ją rodzicom, uczniom i społeczności lokalnej na konferencjach w szkole.

Natomiast po każdej wizycie studyjnej uczniowie bądź/i nauczyciele piszą artykuły do dwóch lokalnych gazet. Informacje na temat programu Comenius są na bieżąco upowszechniane na stronie internetowej szkoły, stronie Urzędu Miasta Marki jak i na szkolnej gazetce. Kronika szkolna jest także wzbogacana o materiały z wizyt studyjnych. Również po każdej wizycie nauczyciele i uczniowie, którzy wyjeżdżali zaznajamiają uczniów i rodziców z przebytą wizytą dzieląc się wrażeniami i spostrzeżeniami podczas apelu szkolnego. Gimnazjum nr 2 utworzyło i administruje anglojęzyczną platformą moodle składającą się z informacji o systemie edukacyjnym danego kraju, informacji o szkole, ankiet i ich wyników, prezentacji multimedialnych o kraju, programów wizyt, zdjęć, artykułów i materiałów do pobrania. Na platformie zostało również stworzone Internetowe Biuro Karier, którego zawartość jest na bieżąco aktualizowana.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 wypełniają ankiety, które szkoła jako koordynator projektu przygotowuje i opracowuje. Pierwsza ankieta dotyczyła umiejętności językowych uczniów, ich zainteresowań, posiadanych przez nich kompetencji kluczowych w odniesieniu do umiejętności i kompetencji przypisanych zawodom technicznym. Druga ankieta pt. „Moje osiągnięcia” miała na celu analizę wiedzy, życia osobistego i umiejętności ucznia. Trzecia zaś nosiła tytuł „Moja edukacja”. Tym razem jej celem było ukazanie każdemu uczniowi możliwości dalszej nauki/edukacji. W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie będą tworzyć własne Portfolio Zawodowe, w którym zamieszczą cenne informacje zgromadzone o sobie i swojej karierze.

Kolejnym działaniem nawiązującym do tematyki projektu tj. doradztwa zawodowego była i jest "giełda zawodów". Na giełdę zawodów zapraszane są szkoły ponadgimnazjalne, które prezentując swoją ofertę, zachęcają uczniów gimnazjum do podjęcia nauki w ich szkole. Giełda zawodów to wspaniała okazja, aby w krótkim czasie i bez konieczności odwiedzania wielu szkół, poznać w ciekawy sposób ofertę edukacyjną szkół. Uczniowie gimnazjum chodząc od jednego „stoiska” do drugiego mają możliwość dowiedzieć się jakie wymagania należy spełnić, aby dostać się do danej szkoły. Co ważniejsze, mogą porozmawiać z obecnymi uczniami bądź absolwentami danej szkoły, brać udział w eksperymentach i poznać tajniki interesującego ich zawodu.

Organizowane są również wycieczki programowe, które umożliwiają poznanie społeczno-ekonomicznego kontekstu regionu mazowieckiego. Uczniowie mieli już możliwość odwiedzić „Dolinę Bobrów” i Centrum Nauki Kopernik. Nauczyciele zaś doskonalą się podczas szkoleń.

Innym działaniem są kartki świąteczne. Uczniowie dwa razy do roku tj. na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc przygotowują kartki świąteczne. W przygotowaniu takiej kartki uczniowie wykorzystują przeróżne programy komputerowe. Za pomocą kartek elektronicznych uczniowie składają swoim rówieśnikom z krajów partnerskich życzenia w języku angielskim. Kartki uczniów umieszczane są na platformie moodle.

Następnym działaniem, ściśle powiązanym z kartkami świątecznymi, są wideokonferencje, które również odbywają się dwa razy do roku przed świętami. Na tę okazję uczniowie wraz z nauczycielami od muzyki przygotowują kolędy bądź piosenki o tematyce wiosennej.

Ponadto, Gimnazjum nr 2 opracowuje poszczególne regulaminy dotyczące zasad uczestnictwa w zajęciach w ramach programu Comenius i rekrutacji uczniów chcących uczestniczyć w wymianach międzynarodowych jak i konkursu na logo projektu Comenius.

Ostatnim, ale równie istotnym działaniem jest ewaluacja realizacji zadań projektowych. Jako szkoła koordynująca przygotowaliśmy ankietę ewaluacyjną i jest ona przeprowadzana po każdej wizycie studyjnej.