Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


PROGRAM COMENIUS

Rekrutacja i regulamin projektu

W dniach 17 XII 2013r. - 10 I 2014r. prowadzona była wstępna rekrutacja uczniów chcących uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w ramach projektu COMENIUS „Kompetencje kluczowe, a wybór przeszłej kariery”.

Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w wymianie proszeni byli o wpisywanie się na listę w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Kryteria brane pod uwagę przy w/w rekrutacji.

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w wymianie międzynarodowej oraz przyjmowania gości zagranicznych:

 1. W szkole powoływany jest zespół rekrutacyjny składający się z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora oraz wyznaczonego nauczyciela.
 2. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów:
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego,
  • Wyniki w nauce,
  • Co najmniej dobra ocena z zachowania,
  • Zaangażowanie w działania w ramach realizacji projektu,
  • Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie przez cały okres jego realizacji,
  • Opinia i rekomendacja wychowawcy oraz nauczycieli języków obcych,
  • Szeroko pojęte predyspozycje osobiste, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą (np. umiejętność nawiązywania kontaktów),
  • Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy,
  • Dobry stan zdrowia, potwierdzony przez rodziców/opiekunów.
 3. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu ucznia do powyższych działań zespół rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów.
 4. Lista uczestników projektu oraz uczniów zakwalifikowanych na poszczególne wyjazdy zostaje każdorazowo podana do publicznej wiadomości.
 5. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.
 6. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.
 7. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
 8. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

Regulamin udziału w projekcie programu COMENIUS - Word