Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński

DOKUMENTY

Statut Zespołu Szkół nr 2

Uchwała w sprawie zmian w Statucie - regulamin oceny z zachowania

Statut Przedszkola Miejskiego nr 5

Program wychowawczo-profilaktyczny

Procedury postępowania w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń


Zarządzenia wydane w okresie reżimu sanitarnego

Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego

Zarządzenie w sprawie sposobu realizacji zadań SP5 w czasie epidemii

Zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów

Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych zajęć

Procedur organizacji pracy Przedszkola Miejskiego nr 5

Procedury przyprowadzania i obierania dziecka z Przedszkola Miejskiego nr 5

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkola


Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MARKACH

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu w poniższym pliku wymagane prawem informacje.

Informacje


Deklaracja dostępności


Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zs2.marki.net.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2005 r.

Data ostatniej aktualizacji: 23 września 2020 r.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione

  • nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia 23 września 2020r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej o kontakt.
Osobami kontaktowymi są:

  • Małgorzata Karus,
    e-mail karusmalgorzata@zs2marki.pl
  • Małgorzata Gołębiewska,
    e-mail golebiewskamalgorzata@zs2marki.pl
  • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 781 18 56, 22 781 18 57 w. 101 i 104. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
05-270 Marki, ul. Wczasowa 5
Tel.: 22 781 18 56, 22 781 18 57
Faks: 22 781 18 56 w. 102
E-mail: zs2@marki.pl
Strona internetowa: http://zs2.marki.net.pl.

Dostępność architektoniczna
Budynek Zespołu Szkół nr 2 w Markach posiada jeden podjazd dla osób niepełnosprawnych, znajdujący się przy wejściu na część sportową. Wspomniane wejście znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
Pokonując podjazd dla niepełnosprawnych możemy swobodnie dostać się na część sportową (sala gimnastyczna), hol główny w którym znajdują się pokój Dyrektora, Wicedyrektorów, sekretariat, administracja oraz świetlica szkolna.
Do pozostałych części szkoły prowadzą schody.
Szkoła nie posiada windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej.
Na parkingu szkolnym poza ogrodzeniem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.