Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński

Historia

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MARKACH

Szkoła Podstawowa nr 5 w Markach powstała w 1921 roku
z siedzibą w Czarnej Strudze. Na pieczęci urzędowej widniał napis: "Publiczna Szkoła w Czarnej Strudze". Początkowo była to szkoła jednoklasowa, kierowana przez Panią Janinę Ciszewską. Nauka odbywała się w dwóch izbach, była rownież mała kancelaria.
Potem zaczeła się wędrówka po Strudze. W 1929 roku kierownikiem placówki został nauczyciel przedmiotów humanistycznych
- Pan Bolesław Jasiński. W latach 1937/38 szkołę przeniesiono do budynku przy ulicy Ogrodowej 1. Placówka miała 6 dużych sal lekcyjnych. W tym czasie liczba dzieci doszła do 400. Od 1945 roku naukę kontynuowano na terenie Zakładu Wychowawczego w dwóch salach i trzecia sala w mieszkaniu prywatnym. W roku szkolnym 1945/46 ciężar zorganizowania pracy szkoły spadł na barki Pana Augustyna Poszepczyńskiego.

Powojenne dzieje szkoły to najwymowniejszy przykład zbiorowej odpowiedzialności, ofiarności, pracy Komitetu Rodzicielskiego. Mieszkańcy z ogromnym zaangażowaniem pomagali w wyposażeniu sal w Zakładzie. W roku szkolnym 1946/47 naukę rozpoczęło 240 uczniów. Kierownik szkoły Augustyn Poszepczyński sfinalizował pomyślnie staranie o zakupienie budynku poszkolnego przy ulicy Ogrodowej 2 z przeznaczeniem dla szkoły. Po 27 latach tułaczego życia szkoła nareszcie miała swoją siedzibę. Należy podkreślić ogromną ofiarność społeczeństwa.

Rok szkolny 1947/48 rozpoczęto w nowym i własnym budynku, w którym zostały urządzone cztery sale lekcyjne, pokój nauczycielski, szatnia i mieszkanie dla woźnego oraz postawiono nowe toalety na zewnątrz. Klasy ogrzewano piecami węglowymi, nie było sanitariów na terenie budynku, ale radość i tak była ogromna. Członkowie Komitetu już myśleli o wyremontowaniu piątej sali lekcyjnej,
a jako zadanie ambitne i honorowe postanowili doprowadzić do szkoły światło elektryczne.

Po reorganizacji gminy Marki szkoła znalazła się w gminie Pustelnik z powiatem w Wołominie.
W roku 1957 kierownik wybrał się na roczny urlop i jego obowiązki Wydział Oświaty w Wołominie powerzył kol. Marii Bieńkowskiej. Zaczęły działalność nowe organizacje: SKO, PCK, Koło krajoznawczo-turystyczne. Krótko kierował szkołą Pan Józef Orłowski. 1 września 1958 roku Inspektor Oświaty w Wołominie mianował Pana Tadeusza Wojciechowskiego kierownikiem szkoły. Nauka rozpoczęła się w 10 oddziałach. Kierownik Szkoły objął takie samo stanowisko w szkole
w Pustelniku, następnie awansował na podinspektora. Jego miejsce zajął Pan Józef Jędrzejczyk.

W 1972 roku kierownik Józef Jędrzejczak odszedł na emeryturę. Funkcję dyrektora powierzono Pani Marii Bieńkowskiej. Budynek szkoły zagrażał bezpieczeństwu. Nastąpiły wyrażne wygięcia w suficie. Wyłączono górną i dolną salę. Komisje stwierdziły, że budynek musi być pilnie remontowany. Przewodniczący Prezydium Pan Michał Longosz zatwierdził przeprowadzenie generalnego remontu. Nie było funduszy na budowę szkoły i należało ratować budynek. Już w styczniu tego samego 1974 roku szkoła zaczęła naukę w wyremontowanym budynku. Stanowisko dyrektora objęła kol. Alicja Malinowska. Pod jej patronem i przy dużym zaangażowaniu zawiązała się grupa bardzo aktywnych rodziców, przyjaciół szkoły. Z grupy tej wyłonił się Komitet Rozbudowy Szkoły. Dyrektor Alicja Malinowska zrezygnowała z pełnienia funkcji z powodów zdrowotnych. W 1986 roku funkcję dyrektora powierzono kol. Elżbiecie Kwiatkowskiej, która kontynuowała rozpoczęte dzieło rozbudowy. W tym czasie Urząd Miasta Marki wydał wskazania lokalizacyjne dla potrzeb planowanej inwestycji. Szkoła miała być nowoczesna, funkcjonalna, pięknie rozwiązana archtektonicznie. Zaplanowano klasy, pracownie, kompleks sportowy z dużą salą gimnastyczną i kompleks żywienia
z kuchnią i stołówką. 1 września 1993 roku rozpoczęły naukę w nowym budynku dzieci z klas 0-III. Cały czas trwało wyposażanie szkoły ze środków centralnych. W następnym roku uczniowie wszystkich klas przeszli do nowego budynku. W roku szkolnym 1995/96 oddano salę gimnastyczną.

15 czerwca 1996 roku Burmistrz Miasta Marki Pan Janusz Werczyński dokonał uroczystego otwarcia szkoły. Uczniowie otrzymywali nagrody za osiągnięcia sportowe, wygrywali w konkursach. Osiągano wspaniałe wyniki w rozgrywkach warcabowych i szachowych. Na terenie placówki odbyły się Mistrzostwa Polski w rozgrywkach szachowych. Coroczne festyny skupiały wokół szkoły społeczność szkolną i mieszkańców.

W 1999 roku wprowadzono reformę oświaty zmienił się diametralnie system kształcenia. Szkoła Podstawowa obejmuje nauczanie zintegrowane w klasach I-III, a następnie blokowe w klasach IV-VI. Na terenie placówki powstał Zespół Szkół nr 2 w Markach, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 2. Dyrektorem Zespołu Szkół została pani mgr Grażyna Podwysocka. Pani dyrektor jest kontynuatorem dobrych tradycji szkoły. Pod jej kierunkiem placówka wypracowała model szkoły nowoczesnej. Osiągane wyniki w sporcie, konkursach, egzaminach sprawdzających warunkowane są właściwym zarządzaniem, dynamicznnością kadry pedagogicznej i uzdolnieniami, talentami wychowanków. Dbałośc o bazę materialno-techniaczną, dokonywanie drobnych remontów, wystrój szkoły to ogrom pracy całej społeczności szkolnej. Rada Pedagogiczna dnia 25 września 2001 roku wnioskowała o nadanie Zespołowi Szkół nr 2 w Markach imienia Prymasa Tysiąclecia. Wniosek uzyskał akceptację wszystkich organów działających na terenie placówki oraz pozytywną opinię władz miasta. Rada Pedagogiczna podzieliła się na zespoły, które otrzymały zadania związane z przybliżeniem młodzieży sylwetki patrona oraz nadaniem imienia. W związku z tym, odbywają się wycieczki do Zuzeli - miejsca narodzin Prymasa Tysiąclecia, apele poświęcone jego życiu, konkursy wiedzy i plastyczne. Na lekcjach religii uczniowie oglądają filmy poświęcone życiu i działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego.