Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Innowacja przyrodnicza "Świat wokół nas" - część biologiczna

  • Nauczyciel realizujący innowację: Iwona Karsznia-Trusiak
  • Czas realizacji: rok szkolny 2016 – 2017
  • Innowacja realizowana jest w klasie IIa we wtorki co drugi tydzień.

Celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu biologii i ekologii, przygotowanie uczniów do sprostania wymaganiom w szkole ponadgimnazjalnej z uwzględnieniem wyboru biologii jako przedmiotu maturalnego, wykazanie przydatności wiedzy biologicznej w życiu codziennym. Uczniowie mają możliwość rozwoju własnych zainteresowań i kształtowanie dobrych nawyków oraz postaw proekologicznych.


We wrześniu klasa IIa gimnazjum w ramach innowacji przyrodniczej wzięła udział w ogólnopolskim konkursie pt: "Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz" organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła."

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia, nabycia prawidłowych nawyków żywieniowych wśród młodzieży. W tym celu uczestnicy mieli wykonać pracę plastyczną na temat zdrowego żywienia. Pracę konkursową w formie ulotki przygotowały uczennice Julia Stefankowska, Ewelina Piórkowska, Magda Woźniak i Wiktoria Sulej.

Na zajęciach innowacyjnych uczniowie omawiali ważny temat dla wszystkich związany z odpadami, ich segregacją jak i sposobami ponownego wykorzystania. Poznawali zagrożenia dla środowiska wynikające z gromadzenia odpadów w miejscach nieprzystosowanych do ich przechowywania. Mieli możliwość poznania metod unieszkodliwiania odpadów jak kompostowanie, spalanie czy składowanie. Uczniowie uświadomili sobie jak ważne jest robienie odpowiedzialnych zakupów, w celu zmniejszenia odpadów w najbliższym otoczeniu.

przyg. I.Karsznia-Trusiak