Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Innowacja przyrodnicza "Świat wokół nas" - blok geograficzny

 • Nauczyciel realizujący innowację: Elena Czublun
 • Rodzaj innowacji: metodyczno – organizacyjna
 • Czas realizacji: rok szkolny 2016 – 2017
 • Klasy objęte innowacją: II gimnazjum
 • Program, na którym oparta jest innowacja:
  Program nauczania geografii w gimnazjum Planeta Nowa, E.Tuz, D.Szczypiński

Cele ogólne:

 • Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy z zakresu chemii, fizyki, biologii, geografii oraz ekologii.
 • Przygotowanie uczniów do sprostania wymaganiom w szkole ponadgimnazjalnej z uwzględnieniem wyboru chemii, fizyki, biologii i geografii jako przedmiotów maturalnych.
 • Zachęcanie uczniów do aktywnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w celu rozwiązywania podstawowych problemów chemicznych, fizycznych, biologicznych oraz geograficznych.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przyrodniczych uczniów.
 • Wykazanie przydatności wiedzy przyrodniczej w życiu codziennym.
 • Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego.
 • Dostrzeganie zależności między rozwojem cywilizacji a występującymi zagrożeniami środowiska.
 • Wykazanie wpływu nauk przyrodniczych na rozwój gospodarki i poprawę warunków ekologicznych w kraju i na świecie.

Tematyka zajęć:

 • poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych naszego miasta Marek oraz najbliższej okolicy
 • poznawanie Nizin Środkowopolskich ze szczególnym uwzględnieniem Niziny Mazowieckiej
 • walory turystyczne krain geograficznych Polski
 • poznawanie okazów flory i fauny Polski w czasie ćwiczeń terenowych
 • budzenie zainteresowania własną ojczyzną
 • uświadomienie roli i znaczenia usług dla rozwoju gospodarczego Polski
 • analiza warunków rozwoju turystyki w Polsce
 • analiza miejsca Polski w Europie i na świecie
 • poznawanie przyczyn i skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego Polski
 • sprawne posługiwanie się planem i mapą – orientacja w terenie
 • dostrzeganie związków geografii z innymi dziedzinami nauki.

przyg. nauczycielka geografii E.Czublun

Przykładowa praca uczniów