Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


INNOWACJA Z MATEMATYKI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Tytuł innowacji: „Mój sposób na opanowanie wiedzy matematyczno-językowej”

Prowadzący: Anna Ryszawy i Ewa Przetacka

Opis innowacji

Innowacja powstała w związku z potrzebą stosowania i popularyzowania neurodydaktyki.

Nauczyciele naszej szkoły zaobserwowali nieumiejętne gospodarowanie czasem poświęconym na naukę przez uczniów. Dzieci nie mają dobrych i skutecznych nawyków uczenia się, nie znają technik ułatwiających zapamiętywanie. Uczniowie twierdzą, że dużo czasu poświęcają na naukę, jest to dla nich nużące i nie przynosi oczekiwanych przez nich efektów.

Chcemy uświadomić uczniom jaką wartością we współczesnym świecie jest wiedza i umiejętność jej zdobywania, integrowania oraz konieczność jej uzupełniania.

Działania na zajęciach przewidują doskonalenie różnych sprawności językowych i matematycznych. Na zajęciach przewiduje się zapoznanie uczniów z różnymi osobami oraz miejscami promującymi wiedzę i kreatywność.

Cele innowacji:

 • zapoznanie uczniów z elementami neurodydaktyki,
 • wprowadzenie i stosowanie ciekawych technik uczenia się i zapamiętywania proponowanych przez neurodydaktyków,
 • uczenie i rozwijanie umiejętności uczenia się,
 • przygotowanie uczniów do dobrego zarządzania własnym czasem,
 • wyrównywanie poziomu uczniów, pomoc w zrozumieniu materiału bieżącego z lekcji,
 • wykorzystanie komputera, zasobów Internetu, jako narzędzia pracy,
 • przedstawienie matematyki jako specyficznego języka – języka logicznego,
 • kształcenie umiejętności łączenia matematyki z językiem angielskim na różnych płaszczyznach w celu postrzegania świata całościowo oraz pokonywania trudności,
 • rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językiem obcym i matematyką,
 • rozwijanie sprawności rachunkowej i językowej,
 • kształcenie umiejętności pracy w zespole,
 • kształtowanie samodzielności,
 • wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

przyg. A.Ryszawy