Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

mgr Edyta Szczepkowska

specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, muzykoterapii, choreoterapii, kinezjologii edukacyjnej, historii oraz fizjoprofilaktyki i korektywy.

Godziny pracy w roku szkolnym 2018/2019

 • Poniedziałek 9.50 – 15.20
 • Wtorek 10.45 – 15.20
 • Środa 10.45 – 15.20
 • Czwartek 9.50 – 12.30
 • Piątek 8.45 – 14.30

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2018

W tym roku w dniach 1 - 7 października w naszej szkole odbyła się akcja pod hasłem
„Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”.

Zachęcaliśmy uczniów do prezentowania swoich talentów, umiejętności i zainteresowań, które sprawiają im radość i satysfakcję oraz napędzają do pokonywania trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu. Terapeuci pedagogiczni przygotowali gazetkę i zapraszają do wspólnej pomocy dzieciom, które:

 • mają problemy z koncentracją uwagi,
 • dobrze słyszą, ale nie rozumieją tego co się do nich mówi,
 • łatwo się męczą czytając,
 • mają trudności w uczeniu się matematyki,
 • piszą niewyraźnie, wolno lub z błędami,
 • mają inne niepokojące trudności.

Drodzy rodzice,

jeśli Wasze dziecko ma problemy z czytaniem i pisaniem zachęcam do zapoznania się z poradnikiem „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją".

link:
www.ortograffiti.pl/Strefa-Rodzicow
www.facebook.com/operon.ortograffiti

Przezwyciężanie trudności wiąże się z wysiłkiem i systematycznością. Sama praca w szkole nie wystarczy, by osiągnąć spektakularne efekty. Potrzebne są zrozumienie zaangażowanie i współpraca.

Złote medale 2016!

Tegoroczni szóstoklasiści zostali nagrodzeni za uczestnictwo w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, a przede wszystkim za wzorową frekwencję, zaangażowanie, wytrwałość oraz pamięć, iż trening czyni mistrza. Oto nasi mistrzowie:
Jakub Banaszek
Angelika Chała
Antoni Pałaszewski
Zuzanna Piechocka
Teresa Przetacka
Mateusz Słowikowski
Marta Śliwińska

Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę wielu sukcesów.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w Zespole Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia

W naszej szkole od 2001 roku zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzi pani mgr Edyta Szczepkowska, która ukończyła na UW studia z zakresu terapii pedagogicznej. Pani pedagog-terapeuta aktywnie:
 • współpracuje z PPP oraz z Wydawnictwem Pedagogicznym Operon;
 • prowadzi terapię pedagogiczną w grupach dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się:
 1. Uczniowie SP na zajęciach wykonują ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, grafomotorykę, koncentrację uwagi i pamięć trwałą. Dzieci utrwalają pisownię wyrazów, znajomość reguł ortograficznych oraz usprawniają tempo i technikę czytania ze zrozumieniem. Uczniowie klas IV - VI pracują nad prawidłowym rozumieniem dłuższych poleceń w zadaniach tekstowych. Liczba uczniów objętych pomocą stanowi ponad 30%.
 2. Uczniowie Gimnazjum kształtują znajomość reguł ortograficznych, doskonalą technikę czytania ze zrozumieniem i rozwijają umiejętności matematyczne. Bardzo ważna okazuje się praca nad motywacją do nauki oraz pomoc uczniom zagrożonym ocenami niedostatecznymi z różnych zajęć edukacyjnych zwłaszcza z matematyki, fizyki i chemii. Uczniowie klas III rozwijają umiejętności rozwiązywania testów przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego, doskonalą tempo oraz technikę pisania i czytania ze zrozumieniem. Liczba uczniów objętych pomocą stanowi 40%.
 • bierze udział w internetowym projekcie edukacyjnym dla nauczycieli uczących w klasach I-III „Akademia Bratka” Wydawnictwa Pedagogicznego Operon, którego celem jest wyposażenie nauczycieli w pomoce niezbędne do wprowadzenia zmian planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie organizacji pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 • uczestniczy w Programie Edukacyjno - Terapeutycznym ORTOGRAFFITI, kompleksowym systemie pomocy dla uczniów z dysleksją rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Otrzymała Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji dla Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2 za realizację Programu Edukacyjno - Terapeutycznego ORTOGRAFFITI.
 • wdraża i realizuje programy dla uczniów z dysleksją:
  - Program ORTOGRAFFITI w klasach IV-VI
  - Program ORTOGRAFFITI w gimnazjum.
 • doskonali swoje umiejętności. Od 2015 roku jest TRENEREM METODY ORTOGRAFFITI w zakresie pracy z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania, z dysgrafią oraz z trudnościami w uczeniu się matematyki.

  Działania pedagoga terapeuty skierowane są na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych oraz przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania społecznego.


   Terapia pedagogiczna prowadzona jest dla uczniów z dysleksją, czyli ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
   Zajęcia mają na celu:
  • stymulowanie ogólnego rozwoju,
  • wyrównywanie dysharmonii rozwojowych,
  • opanowywanie techniki czytania i pisania,
  • rozbudzenie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków,
  • zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania.
   Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone indywidualnie lub w małych grupach obejmują:
  • ćwiczenia rozwijające ogólne sprawności motoryczne i manualne,
  • ćwiczenia funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej,
  • ćwiczenia funkcji słuchowej,
  • ćwiczenia usprawniające i doskonalące umiejętności czytania i pisania.

  Dysleksję stwierdza się u coraz większej liczby uczniów. Głównym powodem jest coraz większa świadomość społeczna, co wpływa na fakt, że uczniowie tacy są dostrzegani i wcześniej rozpoznawane są ich zaburzenia. Coraz więcej wiemy o dysleksji m.in. z powodu ponad stuletniego okresu prowadzenia badań naukowych, łatwiejszego dostępu do wiedzy na ten temat i działań społecznych prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Jedno jest jednak pewne, że dysleksja nie ustępuje samoistnie i należy ją postrzegać jako problem całego życia.

  Istnieją różne formy pomocy "radzenia" sobie z dysleksją. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Możliwość udziału w tych specjalistycznych zajęciach na terenie naszej szkoły mają uczniowie mający:

  • dysleksję - specyficzne trudności w czytaniu, którym często towarzyszą trudności w pisaniu;
  • dysortografię - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
  • dysgrafię - trudności w opanowaniu właściwego poziomu graficznego pisma (tzw. brzydkie pismo);
  • dyskalkulię - specyficzne trudności w matematyce.

  Na zajęciach stosowane są ćwiczenia Gimnastyki Mózgu, jak potwierdzają liczne badania pobudzają one określone części mózgu, mechanizmy integracji myśli i ruchu, dzięki czemu nowy sposób uczenia się sprzyja lepszemu zapamiętywaniu. Nastawione są one również na rozwój różnorodnych systemów koordynacji ruchu i funkcji psychofizycznych. Dzięki temu wspomagają proces uczenia się. Terapia pedagogiczna wycisza negatywne reakcje emocjonalne na trudności w nauce i zwiększa motywację do zdobywania wiedzy.