Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Rekrutacja do Zespołu Szkół Nr 2
na rok szkolny 2019/2020


PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5

Rekrutacja do przedszkoli zostanie przeprowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie udostępniony w stosownych terminach, za pośrednictwem strony internetowej www.marki.pl. Oferta edukacyjna przedszkoli prowadzących rekrutację będzie dostępna 15 kwietnia 2019 roku, a liczba wolnych miejsc w przedszkolach zostanie podana 29 kwietnia 2019 roku.

Wychowaniem przedszkolnym od 1 września 2019 roku, mogą być objęte dzieci urodzone w roku 2016, 2015 oraz 2014, natomiast dzieci 6–letnie (urodzone w 2013 roku) są zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Dzieci 6-letnie, które odbyły wcześniej roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, mogą również na wniosek rodziców, rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Rekrutacja będzie przebiegała według zasad określonych w ustawie - Prawo Oświatowe. Pierwszy etap rekrutacji przeprowadza się według kryteriów ustawowych (brane są pod uwagę m.in. wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie dziecka lub niepełnosprawność dziecka lub rodziców). W przypadku gdy po tym etapie będą wolne miejsca w przedszkolu, przeprowadza się drugi etap w oparciu o kryteria określone przez organ prowadzący.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020


Kryteria rekrutacji

KONTYNUACJA
Każde dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza już do przedszkola, może kontynuować wychowanie przedszkolne w tej placówce, w kolejnym roku szkolnym, aż do ukończenia 6 roku życia.
W takim przypadku konieczne jest złożenie przez rodzica dziecka deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020. Deklarację należy złożyć w macierzystym przedszkolu w okresie od 15 do 26 kwietnia 2019 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Dzieci w wieku 7 – lat (urodzone w 2012 roku) będą objęte od 1 września 2019 roku obowiązkiem szkolnym. Muszą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej (chyba, że posiadają odroczenie spełniania obowiązku szkolnego, które wydawane jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną).

W przypadku gdy dziecko będzie uczęszczało do klasy I do szkoły w obwodzie, której zamieszkuje wystarczy, że rodzice dziecka dokonają zgłoszenia w tej placówce. Lista szkół oraz granice ich obwodów obowiązujących od 1 września 2019 roku, wraz z wykazem ulic znajdujących się w tych obwodach, zostaną podane do 31 marca 2019 roku na stronie internetowej www.marki.pl. Zgłoszenia dzieci do klas I szkół podstawowych, zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, będą przyjmowane przez szkoły w okresie od 1 do 30 kwietnia 2019 roku. W szczególnych przypadkach będzie możliwe zgłoszenie dziecka również w terminie późniejszym.

Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły ubiegających się o przyjęcie do klasy I, przeprowadzona będzie rekrutacja w oparciu o kryteria określone przez organ prowadzący szkołę. Warunkiem przeprowadzenia rekrutacji będzie posiadanie przez szkołę wolnych miejsc w oddziałach klas I. Harmonogram rekrutacji do klas I dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – w załączeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania dzieci do klas I SP oraz przeprowadzenia rekrutacji dla dzieci spoza obwodu, będą dostępne na stronach internetowych szkół w terminie do 31 marca 2019 roku.

Harmonogram rekrutacji do klas 1 sp dla dzieci zamieszkałych poza obwodem

Kryteria rekrutacji

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej rok 2019/2020

Zgłoszenie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej rok 2019/2020

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej w klasach II-VII - rok 2018/2019,


Zasady rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej

Harmonogram działań KANDYDATA w rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych

Wniosek o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej,


ŚWIETLICA SZKOLNA rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020

Regulamin świetlicy szkolnej ,

Do 11 czerwca 2019 r. jest termin składania kart zgłoszenia dziecka na świetlicę.

Karta zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2019/2020

Karta zgłoszenia dziecka ,

Upoważnienie ,


GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Podanie o przyjęcie do III klasy gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019,