Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Rekrutacja do Zespołu Szkół Nr 2
na rok szkolny 2018/2019


PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5

Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli będzie się odbywała elektronicznie. Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat zostanie przeprowadzona rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolach publicznych i niepublicznych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert, które zapewnią realizację wychowania przedszkolnego na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. Lista placówek prowadzących rekrutację wraz z liczbą wolnych miejsc zostanie podana 4 kwietnia 2018 roku – w dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w systemie elektronicznym.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019


Kryteria rekrutacji

KONTYNUACJA
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, uczęszczające obecnie do przedszkoli publicznych mogą kontynuować w swojej placówce wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2018/2019. W tym celu rodzice tych dzieci są zobowiązani złożyć w przedszkolu Kartę Kontynuacji, w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2018 roku do godz. 10.00.

Karta kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Od 1 marca Szkoły Podstawowe rozpoczną zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica. Naukę w klasie pierwszej rozpoczynają dzieci 7-“letnie (urodzone w 2011 r.) oraz na wniosek rodziców dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 r.), jeśli ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Zgłoszenie należy złożyć w szkole obwodowej do 13 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej rok 2018/2019,

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej w klasach II-VII - rok 2018/2019,

Harmonogram rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej

Wniosek o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej,


ŚWIETLICA SZKOLNA rok szkolny 2018/2019

Regulamin świetlicy szkolnej ,

Karta zgłoszenia dziecka ,

Upoważnienie ,


GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Podanie o przyjęcie do III klasy gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019,