Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
“Od siebie trzeba wymagać najwięcej.” Stefan Wyszyński


Szkoła Odkrywców Talentów

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI


Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia, Gimnazjum nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 5 są Szkołą Odkrywców Talentów i należą do ogólnopolskiej sieci SOT w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Szkoła opracowuje
i wdraża kompleksowy system pracy z uczniem zdolnym.

Rozwijając zdolności uczniów nasza szkoła:

  • oferuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne,
  • zapewnia uczestnictwo i sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach,
  • współpracuje z innymi szkołami, uczelniami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz rodzicami w podejmowaniu wspólnych działań, które służą rozwijaniu uzdolnień uczniów,
  • prowadzi pracę wychowawczą ukierunkowaną na różnorodne grupy uczniów, gdzie uczeń zdolny może wykorzystać swoją wiedzę, dzieląc się nią z innymi, realizując zadania jako „pomocnik nauczyciela” pomagając słabszym, inicjuje działania w zespole, rozwiązując problemy.

W praktyce szkolnej nasi nauczyciele:

  • przygotowują dla uczniów zdolnych dodatkowe zadania do wyboru,
  • zachęcają uczniów do: realizacji programów międzynarodowych, czytania literatury obcojęzycznej, udziału w ciekawych projektach edukacyjnych, udziału w olimpiadach
    i konkursach, pomagania młodszym i słabszym w nauce, przygotowania i prezentowania referatów, prowadzenia dyskusji i debat, przedstawiania projektów, których byli pomysłodawcami lub liderami w pracy zespołowej.
  • organizują zajęcia dla uczniów o podobnych uzdolnieniach czasem w różnych wiekowo grupach i w różnych szkołach, miejscach np. Centrum Nauki Kopernik.

Cenną inicjatywą podejmowana przez nasza szkołę jest spotykanie się z nowymi uczniami i ich rodzicami po rozpoczęciu roku szkolnego. Wychowawca klasy podczas przeprowadzonego wywiadu, wspólnie z psychologiem lub pedagogiem szkolnym określa potrzeby ucznia, jego zainteresowania
i możliwości. Dokonuje wstępnego rozpoznania zdolności i oczekiwań zarówno samego ucznia, jak
i jego rodziców co do sposobu nauczania uczenia się w naszej szkole, a także działań, które szkoła mogłaby podjąć w celu jak najlepszego odpowiedzenia na specjalne potrzeby edukacyjne ucznia. Przykładowo w roku szkolnym 2012/2013 potencjał wszystkich naszych uczniów został zbadany za pomocą testu inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

W naszej szkole ceni się współpracę z rodzicami. Rodzice i nauczyciele wspólnie planują i troszczą się o rozwój uczniów zdolnych.

przyg. U.Poniatowska

PORADY DLA RODZICÓW

Jakich uczniów w szkole uznajemy za zdolnych?

Obecnie coraz więcej nauczycieli i specjalistów w dziedzinie edukacji uczniów zdolnych uważa,
że wszyscy uczniowie są zdolni, jednak 3-5% uczniów posiada wybitne zdolności i wymaga innych niż pozostali zdolni metod i form nauczania. Niektórzy badacze i eksperci są zdania, że uczniowie ci stanowią ok. 25% ogółu uczniów. Do tej grupy zalicza się tych, którzy mają wysokie uzdolnienia
i osiągnięcia w dziedzinach uznawanych za tzw. kierunkowe, specjalne, np. uzdolnienia taneczne, artystyczne, sportowe lub społeczne.

Jakie są dzieci – uczniowie zdolni?

Takie dzieci wyróżniają się wiedzą pozaszkolną oraz niekiedy ukierunkowanymi już w okresie wczesnego dzieciństwa uzdolnieniami i pasjami. Mają też odmienne od swoich rówieśników potrzeby rozwojowe. Są wymagający, dociekliwi, niełatwo ich zaspokoić zdawkową odpowiedzią na pytanie, które właśnie zadali. Interesują się wszystkim i najczęściej wytrwale, do momentu, aż zaspokoją swoją ciekawość oraz zgłębią interesujący ich temat.

Jak rodzic może poznać czy jego dziecko posiada szczególne zdolności?

Czy Twoje dziecko interesuje się roślinami? Lubi konstruować? Każdą wolna chwilę potrafi spędzić przy komputerze, by poznać do końca jego możliwości?
A może trenuje bieganie na długie dystanse, śpiewa lub tańczy i ma już jakieś sukcesy w którejś
z tych dziedzin?
Dostrzegasz w nim szczególną wrażliwość, jeśli chodzi o pomaganie innym?
A może interesuje się astronomią, fizyką lub robi coraz to nowe doświadczenia i eksperymenty?
Może właśnie projektuje stroje lub zakłada zespół muzyczny i czynnościom tym poświęca wiele uwagi?

Jeśli którekolwiek pytanie pasuje choć w najmniejszym stopniu do Twojego dziecka, warto zatroszczyć się o rozwój przejawianych przez nie zdolności.

Rodzicom polecamy szczególnie poradnik
„Jak pracować ze zdolnościami. Poradnik dla nauczycieli i rodziców." autorstwa M.Mach
i M.Brauna

Poradnik jest dostępny na stronie internetowej ORE na linku www.ore.edu.pl

przyg. U.Poniatowska na podstawie Oświatowe ABC zdolności dzieci